Apteki na Allegro są nielegalne

Artur Kurasiński
12 stycznia 2011
Ten artykuł przeczytasz w 2 minut

Przedstawiam za Pulsem Medycyny oficjalne stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wygląda na to, że w Allegro chyba nikt nie przeczytał i zweryfikował warunków świadczenia takiej usługi. Dziwne – takiej firmy nie stać na prawników specjalistów?…

Polecam też zapoznanie się z moimi przemyśleniami i wątpliwościami związanymi ze sprzedażą leków w portalu Allegro. Decyzję GIF uważam za dobrą ponieważ dyktat i zasięg Allegro oraz (a może przede wszystkim) sprzedaż za pomocą tej platformy „tanich i sprawdzonych” towarów bije we wszystkich graczy e-commerce’owego rynku.

Oficjalne stanowisko GIF w sprawie aptek na platformie Allegro:

„Warunki prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia „Podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, zwanych dalej „placówkami”, w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie złożone:
1) w miejscu prowadzenia placówki;
2) telefonicznie;
3) faksem;
4) za pomocą poczty elektronicznej;
5) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.”

Katalog ten enumeratywnie wymienia sposoby składania zamówienia na produkty lecznicze będące przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie będzie dokonywane za pośrednictwem Allegro nie będą spełnione warunki przewidziane dla zamówienia produktu leczniczego. Jak wskazuje § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym jakim jest Allegro. Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 109 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych. Rejestry aptek i punktów aptecznych znajdują się na stronach wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, które zobligowane są do prowadzenia tych rejestrów. W związku z powyższym, każdy zainteresowany ma możliwość weryfikacji, czy dana apteka lub punkt apteczny posiada zezwolenie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w razie stwierdzenia naruszeń dotyczących obrotu produktami leczniczymi, także dotyczących sprzedaży wysyłkowej, podejmie odpowiednie działania. Jednakże zauważyć należy, iż bezpośredni nadzór nad aptekami i punktami aptecznymi sprawuje właściwy miejscowo wojewódzki inspektor farmaceutyczny i to ten organ będzie prowadził w pierwszej instancji postępowanie dotyczące naruszenia wymagań prowadzenia sprzedaży wysyłkowej przez apteki i punkty apteczne znajdujące się na terenie właściwego województwa.

Zwrócić należy również uwagę, iż przywołane na wstępie rozporządzenie zawiera szczegółowe wymagania dotyczące takich aspektów sprzedaży wysyłkowej jak: zapakowanie przesyłanego leku, warunków transportu leku, konieczności zatrudniania farmaceuty lub technika farmaceutycznego z dwuletnim stażem odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej czy dostosowania lokalu do prowadzenia takiej działalności. Aby można było uznać, iż obrót produktami leczniczymi sprzedawanymi wysyłkowo prowadzony jest prawidłowo muszą zostać spełnione wszystkie wymagania stawiane w rozporządzeniu.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych, poprzez serwis internetowy Allegro w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalna. Cytowane rozporządzenie wskazuje na dopuszczalne formy składania zamówienia, żadna z tych form nie umożliwia kupującemu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową pośrednika, jakim w tym przypadku będzie Allegro.

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon